Download E-BOG

Politik for videregivelse af kundeoplysninger i Miranova Fondsmæglerselskab A/S

1. Formål, definition og scope

1.1  I henhold til Miranovas almindelige forretningsbetingelser, logvigningens krav om behandling af kundeoplysninger, herunder GDPR-reglerne, samt ”Bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder” har bestyrelsen for Miranova Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende ”Miranova”) fastlagt en politik for videregivelse kundeoplysninger. Denne politik benævnes i det følgende som ”Kundeoplysningspolitik”.

1.2    Formålet med Miranovas Kundeoplysningspolitik er at sikre, at Miranovas behandling af kundeoplysninger sker i betryggende og i overenstemmelse med gældende regler, herunder i hvilket omfang kundeoplysninger kan videregives.

1.3    Med udgangspunkt i selskabets politikker er, hvor det er fundet relevant, fastlagt en række understøttende forretningsgange og operationelle procedurer ud fra formålet at reducere risici for Miranova mest muligt i forhold til Selskabets aktiviteter.

2. Videregivelse af fortrolige oplysninger

2.1    Kundens underskrift på en aftale med Miranova om enten porteføljepleje eller rådgivning indebærer også, at Kunden accepterer Miranovas almindelige forretningsbetingelser, som udgør en integreret del af aftalen mellem Miranova og Kunden. Med sin underskrift på aftalen med Miranova giver Kunden således tilladelse til Miranovas behandling af personoplysninger som anført i Miranovas almindelige forretningsbetingelser.

2.2    Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sin tilladelse til Miranovas behandling af personoplysninger. På trods af en tilbagekaldelse vil personoplysninger alligevel blive behandlet/videregivet, hvis det er nødvendigt (1) for at opfylde en aftale, som Kunden er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på Kundens anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, (2) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Miranova, (3) for at beskytte Kundens vitale interesser, (4) af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, eller (5) af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Miranova eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, er blevet pålagt.

2.3    Fortrolige oplysninger om Miranovas kunder bliver kun videregivet til samarbejdspartnere med kundens forudgående skriftlige samtykke, hvilket sker med Kundens underskrift på aftalegrundlag med Miranova. Formålet med videregivelse af oplysninger, er alene at samarbejdspartnerne kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med de indgåede aftaler, dette kan fx. være I forbindelse med afvikling af værdipapirhandler, afstemning af beholdninger mv. mod kundens depotbank(er), hvor Miranova videregiver de oplysninger, som skal til for at identificere Kunden.

2.4    Miranova videregiver alene følgende oplysninger til Selskabets samarbejdspartnere:
o Person- og selskabsoplysninger
o Oplysninger om depot- og kontoforhold
o Oplysninger om Kundens rådgiver(e)
o Oplysninger om den forvaltede formue
o Oplysninger om kundens risikopræference og afkastforventninger
o Relevante skattemæssige oplysninger
o Eventuelle koncernoplysninger
o Eventuelle oplysninger om begrænsninger I investeringsomfanget (etiske bestemmelser mv.)
o Øvrige relevante oplysninger der relaterer sig til Selskabets eller samarbejdspartnerens kontrete opgaver

2.5    Fortrolige oplysninger om kunder, der ikke er nævnt I Finanstilsynets bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger må alene videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver.

2.6    Miranova videregiver oplysninger om Kunden til offentlige myndigheder, når dette følger af gældende lovgivning eller en retsafgørelse.

3. Controlling og rapportering

3.1    Det påhviler selskabets direktion løbende at følge op på overholdelse af selskabets Kundeoplysningspolitik.

3.2    Det påhviler selskabets direktion løbende at rapportere en status på Kundeoplysningspolitikkens overholdelse til selskabets bestyrelse, således at Miranovas bestyrelse kan vurdere, om reglernes og bekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.

4. Ansvar og godkendelse

4.1    Miranovas direktion har ansvar for at sikre at selskabets Kundeoplysningspolitik er kommunikeret til selskabets
medarbejdere samt at sikre, at den operationelle håndtering i forhold til Kundeoplysningspolitikken – og de i politikken fastsatte retningslinjer – er indarbejdet i selskabets forretningsgange. Kundeoplysningspolitikken og understøttende forretningsgange sikrer således en sund risk management-praksis i Miranova.

4.2    Miranovas Kundeoplysningspolitik skal løbende ajourføres og skal altid godkendes af selskabets bestyrelse, når der sker opdatering. Dog skal ajourføring og godkendelse af bestyrelsen altid ske mindst én gang årligt.

Sidebar