Download E-BOG

Forretningsbetingelser gældende fra 6. Februar 2014

Klik her for at se: Alm. forretningsbetingelser Miranova Fondsmæglerselskab A:S gældende fra 6. februar 2014

Gældende forretningsbetingelser

1. Generelle forhold

1.1. Almindelige forretningsbetingelser for Miranova Fondsmæglerselskab A/S (“Miranova”) gælder for ethvert mellemværende mellem Miranova og Miranovas kunder (“Kunden”) (tilsammen “Parterne”), medmindre andet er særskilt aftalt.

1.2. Som led i den aftale Kunden indgår med Miranova, vælger kunden en eller flere depotbank(er), hvor kundens værdipapirer og kontante midler opbevares. Miranova har ikke ansvar for kundens valg af depotbank, ligesom Miranova ikke hæfter for eventuelle fejl, som depotbanken måtte begå.

1.3. Miranova er ikke ansvarlig for tab som følge af force majeure eller forhold, som Miranova ikke har herredømmet over, herunder for tab som følge af krig, krigslignende tilstande, nationale eller internationale uroligheder, naturkatastrofer, indgribende uregelmæssigheder i den offentlige kommunikation, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om Miranova selv er part i konflikten, eller denne kun rammer dele af Miranovas funktion.

1.4. Miranovas almindelige forretningsbetingelser kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for Kunden, og ellers med 3 måneders varsel. Kunden får oplysning om ændringerne på e-mail, ligesom de ændrede forretningsbetingelser offentliggøres på Miranovas hjemmeside: www.miranova.dk/forretningsbetingelser

2. Indsamling og behandling af kundeoplysninger

2.1. For at Miranova kan servicere Kunden bedst muligt, er det nødvendigt at Miranova indhenter en række oplysninger om Kunden, herunder Kundens finansielle stilling og målsætninger. Kunden giver med sin underskrift på aftalen med Miranova sin accept af, at Miranova opbevarer og behandler oplysningerne i overensstemmelse med Miranovas almindelige forretningsbetingelser.

2.2. Behandling af kundeoplysningerne vil ske løbende med henblik på sikring af Miranovas servicering af Kunden er i Kundens bedste interesse og generelt med henblik på at overholde de aftaler, Miranova har indgået med Kunden, herunder handelsafvikling, afstemninger, udarbejdelse af rapporter til Kunden mv.

2.3. Ved henvendelse til Miranova kan Kunden når som helst få oplyst, hvilke oplysninger om Kunden Miranova er i besiddelse af. Ligeledes kan Kunden få oplyst detaljerede retningslinjer for, hvornår Miranova videregiver oplysninger om Kunden.

2.4. Miranovas politik vedrørende videregivelse af kundeoplysninger fremgår af selskabets hjemmeside, www.miranova.dk/kundeoplysninger

2.5. I tilfælde af at Kunden er utilfreds med Miranovas behandling af oplysninger, kan kunden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

3. Miranovas kommunikation med Kunden

3.1. Som led I kundeforholdet er Kunden indforstået med, at Miranova kan rette direkte henvendelse til Kunden ved brug af fjernkommunikation (breve, emails, telefon mv.). Henvendelserne vil ske I forbindelse med Miranovas almindelige servicering af Kunden.

3.2. Miranova sender ikke krypterede emails til Kunden.

4. Handler med værdipapirer (er alene gældende for kunder med porteføljeforvaltningsaftale)

4.1. Miranova anvender det pengeinstitut Kunden har givet fuldmagt til at handle med som led i porteføljeforvaltningsaftalen.

4.2. Miranovas ordreudførelsespolitik er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.miranova.dk/ordrepolitikoginvesteringer

4.3. Miranova fører – og opbevarer dokumentation for – gennemførte forretninger, investeringer 
og handler. Dokumentationen opbevares i 5 år.

5. Prisstruktur mv.

5.1. Miranovas honorar opgøres som en procentdel af værdien af den plejede formue, der beregnes ultimo juni og december som et gennemsnit af de månedlige beholdningnsværdier ultimo hver måned i det pågældende halvår. Honoraret betales a’conto halvårligt forud og reguleres efterfølgende på baggrund af de faktiske værdier ultimo halvåret. Der betales honorar fra den dag aftalen underskrives. For en periode, der ikke omfatter et helt halvår, betales et forholdsmæssigt honorar. Dette vil være tilfældet ved indgåelse og ophør af aftalen. Det halvårlige honorar beregnes som halvdelen af de årlige satser, som fremgår af www.miranova.dk

5.2. Prisstrukturen fremgår til enhver tid også af selskabets hjemmeside www.miranova.dk. Prisstrukturen kan ændres af Miranova med samme varsel, som gælder for ændringen af selskabets almindelige forretningsbetingelser, jf. ovenfor under punkt 1.9.

5.3. Hvis Miranova som følge af ændringer i lovgivning eller lignende pålægges moms eller andre afgifter på selskabets ydelser, vil disse blive lagt oven i den pris, Miranova opkræver hos Kunden.

6. Rapportering mv. (er alene gældende for kunder med porteføljeforvaltningsaftale)

6.1. Det påhviler Kunden at gennemgå rapporteringen fremsendt af Miranova omhyggeligt og sikre sig, at de angivne oplysninger er korrekte, samt at de forretninger, der eventuelt er indgået, er i overensstemmelse med de aftaler, Miranova har indgået med Kunden.

6.2. Hvis Kundens gennemgang af rapporteringen giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, skal Kunden straks kontakte Miranova. Miranova er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunne være undgået, såfremt Kunden havde kontaktet Miranova omgående.

Sidebar